Quotes

Quotes

Matthew 3:11

I baptize you with water, but He wil baptize you with the Holy Spirit and with fire.

The Lord will always be with you, in you, as the Holy Spirit. He knows who you are, and what you want, so he will lead you, every day of your life. [Mark 1:8][Luke 3:16][John 1:33]

Matthew 4:4

Man [also lives] on every word that comes from the mouth of God.

So read the Bible to learn more about and from Him!

John 3:16

For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.

What is said here is probably the most important thing of the Christian faith: Believe in Him, because Jesus Christ died for us at the cross. And because of that he makes everyone who believes in Him, free from all sin.

 

Bijbelteksten

Matteüs 3:11

Ik doop u met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

De Heer zal altijd bij je zijn, in je zijn, in vorm van de Heilige Geest. Hij kent je, en hij weet wat je wilt, dus hij zal je leiden, van dag tot dag, elke dag in je leven. [Marcus 1:8][Lucas 3:16][Johannes 1:33] 

Matteüs 4:4

Een mens leeft ook van elk woord dat God zegt.

Dus lees de Bijbel om meer over Hem en van Hem te leren!

John 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Het belangrijkste gegeven van het Christelijk geloof: Geloof in Hem. Jesus is voor ons aan het kruis gestorven, hij maakt iedereen die in Hem gelooft, vrij van de zonden.

Pages: 1 2